Huisregels en brandveiligheid (version FR voir ci-dessous - UK version see below - GE siehe unten )

 

Van harte welkom in onze vakantiewoning Huis Vikarti. Wij hopen dat jullie van een prettig verblijf
genieten!
Onderstaand vindt u enkele huisregels die u dient te respecteren alsook nuttige informatie over de
hulpdiensten.

 

Het huren van de woning impliceert de aanvaarding van het huishoudelijk reglement.

 

 • Er zijn geen feesten of bijeenkomsten toegestaan. Bij vaststelling van niet naleving, behouden wij ons het recht de huur met onmiddellijke ingang stop te zetten, zonder vergoeding of terugbetaling van de huurgelden.

 • De woning is geschikt voor maximaal 8 personen. Indien er gasten verblijven in de woning die niet hebben gereserveerd en betaald, zal het bijkomende verblijf worden aangerekend aan €75 per persoon per nacht (met minimum 2 nachten).

 • De eigenaar is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de huurders de
  leefregels of rust van de buren niet respecteren, dit zonder terugbetaling van gestorte
  huurbedragen. Het dient tevens stil te zijn tussen 22u en 7u.
 • Roken is verboden in de woning.

 • Dieren worden niet toegelaten in de woning noch op het terras.

 • Gelieve de meubels niet te verplaatsen en geen binnen-meubilair op het terras te plaatsen.

 • Gelieve uw (stap)schoenen uit te doen voor u de woning betreedt en deze in de garage te plaatsen

 • Er is gratis WIFI in de woning, netwerknaam: vahewij en paswoord huisvikarti

 • Het is verboden om frietketels of gourmetstellen of gelijkaardige toestellen te gebruiken, dit
  voor de brandveiligheid.
 • De kachel is decoratief en mag niet worden gebruikt (brandveiligheid!).
 • Gelieve geen kaarsen te doen branden.

 • Gebruik het linnengoed waarmee de bedden zijn opgemaakt bij uw aankomst, mocht u dit
  nalaten, dan worden reinigingskosten van kussen, dekbedden, matrassen e.d. in rekening
  gebracht.

 • Gelieve de kunstwerken niet aan te raken.

 • De eigenaar kan op ieder moment zijn eigendom betreden om nazicht te doen van binnen
  installaties, verwarming, onderhoud aan de woning en dit zonder de toestemming van de
  huurder, dit evenwel met respect voor de privacy van de huurder.

 • De huurder is hoofdverantwoordelijk voor de woning tijdens het verblijf en dient
  medebewoners op de hoogte te stellen van de regels.
 • SCHADE
  • Meldt ons eventuele schade zo snel mogelijk tijdens uw verblijf.
  • De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten zijn
   ontstaan. Kosten voor deze schade dienen bij check out te worden betaald.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen of buiten de vakantiewoning,
   diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf in onze vakantiewoning.
  • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, als
   dit ten gevolge is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw
   toestemming in het huis bevinden.
  • Schade aan het alarm- of veiligheidssysteem door uw toedoen zal u ook steeds worden aangerekend, alsook de tussenkomsten van technische diensten en veiligheidsdiensten bij misbruik van de installaties.

   

ECO VRIENDELIJK

 • De elektriciteit, verwarming en water voor regulier huishoudelijk gebruik zijn inbegrepen in de huurprijs, wij vragen u evenwel
  hier als goede huisvader mee om te gaan. Elektrisch laden van wagens is niet toegestaan of inbegrepen. 
 • Als u de woning verlaat tussentijds, sluit dan ramen en deuren en zet de verwarming lager.
 • Wij vragen u alle afval goed te sorteren.
 • Glas kan u deponeren in de daartoe voorziene glasbakken, de dichtbij zijnde bevinden zich:
  A l'abbaye de Leffe, Près du casino, Avenue Franchet d'Esperey, parking de La Citadelle, Rue
  Du Refuge, Rue Des Perdraux
 • Karton, PMD en restafval dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde vuilbakken
  in de garage.
 • Gelieve geen afval in de toiletten te gooien, noch in de gootsteen of vaatwasmachine, dit
  teneinde de leidingen niet te verstoppen.

 

CHECK-OUT LIJST (voor 11 uur op de dag van vertrek):

 • Ledig alle vuilbakken.
 • Doe alle lichten uit.
 • Sluit alle ramen en draai de chauffages dicht op nul 
 • Alle vaat is gedaan en maak de vaatwasser leeg.
 • De woning dient netjes te worden achtergelaten.
 • Neem alle meegebrachte voeding terug mee.
 • De koelkast dient leeg en net te zijn bij vertrek, evenals de oven en microgolf.
 • De toiletten en badkamers dienen in propere staat te worden achtergelaten.
 • De bijkomende uren dat moet worden schoongemaakt ten gevolge van een abnormaal
  niveau van vuiligheid of wanorde, zal aangerekend worden aan €50 per uur 
 • Er zijn zakken voorzien voor PMD en restafval, bijkomende zakken kunnen aan kostprijs bekomen worden.

 

RESERVATIE

 • Check-in is vanaf 15 uur, check-out voor 11 uur.
 • De ontvangst en teruggave van de sleutels en / of toegangscodes worden tussen de huurder en de eigenaar geregeld.
  Verlies van een sleutel / zender zal gepaard gaan met een kost van €80.
 • Gratis annulering kan tot 48uur na boeking, daarna is de huursom verschuldigd.
 • Een toeristen tax dient ter plaatse te worden betaald en bedraagt €1,25 per persoon per nacht
 • Een waarborg kan worden gevraagd en dient te worden betaald ter bevestiging van de reservatie, ten laatste 14 dagen voor check-in. Eventuele schade of andere kosten ten gevolge van uw verblijf, wordt in mindering gebracht van de waarborg. Het saldo wordt u binnen de 14 dagen na uw verblijf teruggestort.

 

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES

 • Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten
  worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
 • De trappen, gangen en deuren moet men vrij houden om zo een snel een gemakkelijke
  ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang
  leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
 • Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten.
 • Het bewaren en ontsteken van vuurwerk is ten strengste verboden.
 • Mobiele kachels zijn verboden.
 • De kachel in de living mag niet worden gebruikt.
 • Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie
  niet overbelasten.
 • In het gebouw is er geen vast telefoontoestel aanwezig, men dient dus in het bezit te zijn van
  een mobiel telefoontoestel om in geval van nood de hulpdiensten te verwittigen.
 • Er is een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de branddetectie, brandblusapparaten
  en nooduitgangen staan vermeld.

 

NOODNUMMERS

 • Brandweer en politie 112
 • Technische dienst alarminstallatie (enkel indien er geen reëel brandgevaar is): +32 (0)478 17 55 81 / +32 (0)84 22 32 87
 • Antigifcentrum +32 (0)70 245.245
 • Brandwondencentrum +32 (0)2 268.62.00
 • Ziekenhuis CHU UCL Namur – Site Dinant / universitair medisch centrum, site Dinant:
  Pont d’ Amour 50,
  5500 Dinant – Tel +32 (0)82 21.24.11
 • Apotheek:
  Pharmacie Familia
  Place Reine Astrid 7
  5500 Dinant – Tel +32 (0)82 061535130
 • Eigenaars Pieter Van Hecke +32 (0)476 24.76.50 en Karmen Wijnant +32 (0)478 98.93.41

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Règles de la maison et sécurité incendie

 

Bienvenue dans notre maison de vacances Huis Vikarti. Nous espérons que vous apprécierez un agréable séjour! Vous trouverez ci-dessous quelques règles de la maison que vous devez respecter ainsi que des informations utiles sur les services d’urgence.

 

La location du bien implique l’acceptation du règlement intérieur.

 

 • Aucune fête ou rassemblement n’est autorisé. En cas de constat de non-conformité, nous nous réservons le droit de résilier la location avec effet immédiat, sans indemnité ni remboursement des loyers.

 • La maison peut accueillir jusqu’à 8 personnes. S’il y a des clients séjournant dans la maison qui n’ont pas réservé et payé, le séjour supplémentaire sera facturé à 75 € par personne et par nuit (avec un minimum de 2 nuits).

 • Le propriétaire est autorisé à mettre fin à tout séjour si les locataires ne respectent pas les règles de vie ou de tranquillité des voisins, ceci sans remboursement des montants de loyer déposés. Il devrait également être calme entre 22h et 7h.

 • Il est interdit de fumer dans la maison.
 • Les animaux ne sont pas admis dans la maison ou sur la terrasse.

 • Veuillez ne pas déplacer les meubles et ne pas placer de meubles d’intérieur sur la terrasse.
 • Veuillez enlever vos chaussures (de marche) avant d’entrer dans la maison et les placer dans le garage
 • Il y a WIFI gratuit dans la maison, nom du réseau: vahewij et mot de passe huisvikarti

 • Il est interdit d’utiliser des friteuses ou des ensembles gastronomiques ou des appareils similaires, pour la sécurité incendie.
 • Le poêle est décoratif et ne doit pas être utilisé (sécurité incendie!).
 • S’il vous plaît ne pas allumer de bougies.

 • Utilisez le linge avec lequel les lits sont faits à votre arrivée, si vous ne le faites pas, les frais de nettoyage de l’oreiller, des couettes, des matelas, etc. seront facturés.

 • Veuillez ne pas toucher aux œuvres d’art.

 • Le propriétaire peut entrer dans sa propriété à tout moment pour vérifier les installations intérieures, le chauffage, l’entretien de la maison et ce sans l’autorisation du locataire, mais ceci dans le respect de l’intimité du locataire.

 • Le locataire est principalement responsable de la propriété pendant le séjour et doit informer les co-résidents des règles.

  ENDOMMAGER
  • Veuillez nous signaler tout dommage dès que possible pendant votre séjour.
  • Les locataires sont responsables des dommages causés par eux, les colocataires ou les invités. Les frais pour ces dommages doivent être payés au moment du départ.
  • Le propriétaire n’est pas responsable des accidents à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison de vacances, du vol, de la perte ou des dommages pendant ou à la suite de votre séjour dans notre maison de vacances.
  • Le locataire est solidairement responsable de toute perte et / ou dommage à la maison de vacances, si cela est dû à des actes ou omissions de vous-même ou de tiers qui sont dans la maison avec votre consentement.

  • Les dommages à l’alarme ou au système de sécurité que vous causez vous seront également toujours facturés, ainsi que les interventions des services techniques et des services de sécurité en cas d’utilisation abusive des installations.

 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

 • L’électricité, le chauffage et l’eau pour un usage domestique régulier sont inclus dans le prix de location, mais nous vous demandons de traiter cela comme un bon père de famille. La recharge électrique des voitures n'est pas autorisée ou incluse.

 • Si vous quittez la maison entre-temps, fermez les fenêtres et les portes et baissez le chauffage.

 • Nous vous demandons de trier correctement tous les déchets.

 • Le verre peut être déposé dans les bacs à verre prévus à cet effet, les plus proches sont : A l’abbaye de Leffe, Près du casino, Avenue Franchet d’Esperey, parking de La Citadelle, RueDu Refuge, Rue Des Perdraux

 • Le carton, le PMD et les déchets résiduels doivent être déposés dans les poubelles désignées dans le garage.

 • S’il vous plaît ne jetez pas de déchets dans les toilettes, ni dans l’évier ou le lave-vaisselle, afin de ne pas obstruer les tuyaux.

 

CHECK-OUT LIST (avant 11h le jour du départ) :

 

 • Videz tous les poubelles.
 • Éteignez toutes les lumières.
 • Fermez toutes les fenêtres et fermez les chauffages à zéro
 • Toute la vaisselle est faite et vide le lave-vaisselle.
 • La maison doit être laissée bien rangée.
 • Reprenez toute la nourriture que vous avez apportée avec vous.
 • Le réfrigérateur doit être vide et bien rangé au départ, ainsi que le four et le micro-ondes.
 • Les toilettes et les salles de bains doivent être laissées dans un état propre.
 • Les heures supplémentaires qui doivent être nettoyées en raison d’un niveau anormal de saleté ou de désordre seront facturées à 50 € par heure
 • Des sacs sont fournis pour PMD (dans le garage) et les déchets résiduels, des sacs supplémentaires peuvent être obtenus à prix coûtant.

 

RÉSERVATION

 • Check-in est à partir de 15h, check-out avant 11h.
 • La réception et la restitution des clés et/ou codes d’accès sont arrangés entre le locataire et le propriétaire. La perte d’une clé / émetteur sera accompagnée d’un coût de 80 €.
 • L’annulation gratuite est possible jusqu’à 48 heures après la réservation, après quoi le loyer est dû.
 • Une taxe de séjour doit être payée sur place et s’élève à 1,25 € par personne et par nuit
 • Un acompte peut être demandé et doit être payé pour confirmer la réservation, au moins 14 jours avant l’enregistrement. Tout dommage ou autre coût résultant de votre séjour sera déduit de la caution. Le solde vous sera remboursé dans les 14 jours suivant votre séjour.

 

SÉCURITÉ INCENDIE ET PROCÉDURES D’URGENCE

 • Les règlements d’incendie de la maison, la position des issues de secours et des extincteurs sont d’abord vérifiés avant la mise en service de la maison.
 • Les escaliers, les couloirs et les portes doivent être libres afin de permettre une évacuation rapide et facile du bâtiment. Les portes intérieures menant à une issue de secours ne doivent pas être verrouillées ou bloquées.
 • Allumer des bougies dans la maison n’est pas autorisé.
 • Le stockage et l’allumage de feux d’artifice sont strictement interdits.
 • Les appareils de chauffage mobiles sont interdits.
 • Le poêle dans le salon ne peut pas être utilisé.
 • Les appareils électriques propres doivent être techniquement sains et ne doivent pas surcharger l’installation électrique.
 • Il n’y a pas de téléphone fixe dans le bâtiment, il faut donc être en possession d’un téléphone portable pour avertir les services d’urgence en cas d’urgence.
 • Il y a une impression du plan d’étage sur lequel la détection d’incendie, les extincteurs et les issues de secours sont répertoriés.

 

NUMÉROS D’URGENCE

 • Pompiers et police 112
 • Système d’alarme du service technique (uniquement s’il n’y a pas de risque d’incendie réel): +32 (0)478 17 55 81 / +32 (0)84 22 32 87
 • Centre antipoison +32 (0)70 245.245
 • Centre de Brûlés +32 (0)2 268.62.00
 • Hôpital CHU UCL Namur – Site Dinant / centre médical universitaire, site Dinant:Pont d’Amour 50,5500 Dinant – Tel +32 (0)82 21.24.11
 • Pharmacie:Pharmacie FamiliaPlace Reine Astrid 75500 Dinant – Tél +32 (0)82 061535130

 • Propriétaires Pieter Van Hecke + 32 (0)476 24.76.50 et Karmen Wijnant +32 (0)478 98.93.41

 

________________________________________________________________________________________________________________

House rules and fire safety

 

Welcome to our holiday home Huis Vikarti. We hope you enjoy a pleasant stay! Below you will find some house rules that you must respect as well as useful information about the emergency services.

 

Renting the property implies acceptance of the internal regulations.

 

 • No parties or gatherings are allowed. In the event of a finding of non-compliance, we reserve the right to terminate the rental with immediate effect, without compensation or reimbursement of the rents.

 • The house is suitable for up to 8 people. If there are guests staying in the house who have not booked and paid, the additional stay will be charged at €75 per person per night (with a minimum of 2 nights).

 • The owner is authorized to put an end to any stay if the tenants do not respect the house rules or tranquility of the neighbors, this without refund of deposited rent amounts. It should also be quiet between 22h and 7h.

 • Smoking is prohibited in the house.
 • Animals are not allowed in the house or on the terrace.

 • Please do not move the furniture and do not place indoor furniture on the terrace.
 • Please take off your (walking) shoes before entering the house and place them in the garage

 • There is free WIFI in the house, network name: vahewij and password huisvikarti

 • It is forbidden to use fryers or gourmet sets or similar appliances, for fire safety.
 • The stove is decorative and should not be used (fire safety!).
 • Please do not light candles.

 • Use the linen with which the beds are made upon your arrival, if you do not, cleaning costs of pillow, duvets, mattresses, etc. will be charged.

 • Please do not touch the artworks.

 • The owner can enter his property at any time to check interior installations, heating, maintenance of the house and this without the permission of the tenant, but this with respect for the privacy of the tenant.

 • The tenant is primarily responsible for the property during the stay and must inform co-residents of the rules.

 • DAMAGE
  • Please report any damages to us as soon as possible during your stay.

  • The tenants are liable for damage caused by them, co-tenants or guests. Costs for this damage must be paid at check-out.
  • The owner is not responsible for accidents inside or outside the holiday home, theft, loss or damage during or as a result of your stay in our holiday home.
  • The tenant is jointly and severally liable for all loss and / or damage to the holiday home, if this is due to acts or omissions of yourself or of third parties who are in the house with your consent.

  • Damage to the alarm or safety system caused by you will also always be charged to you, as well as the interventions of technical services and security services in the event of misuse of the installations.

 

ECO FRIENDLY

 • The electricity, heating and water for regular domestic use are included in the rental price, but we ask you to deal with this as a good family man. Electric car charging is not allowed or included. 

 • If you leave the house in the meantime, close windows and doors and turn down the heating.
 • We ask you to sort all waste properly.

 • Glass can be deposited in the glass bins provided for this purpose, the nearby ones are: A l'abbaye de Leffe, Près du casino, Avenue Franchet d'Esperey, parking de La Citadelle, RueDu Refuge, Rue Des Perdraux

 • Cardboard, PMD and residual waste must be deposited in the designated waste bins in the garage.

 • Please do not throw waste in the toilets, nor in the sink or dishwasher, so as not to clog the pipes.

 

CHECK-OUT LIST (before 11 am on the day of departure):

 • Empty all bins.
 • Turn off all the lights.
 • Close all windows and close the chauffages to zero
 • All dishes are done and empty the dishwasher.
 • The house must be left tidy.
 • Take back all the food you brought with you.
 • The refrigerator should be empty and tidy on departure, as should the oven and microwave.
 • The toilets and bathrooms must be left in clean condition.
 • The additional hours that need to be cleaned due to an abnormal level of filth or disorder will be charged at €50 per hour
 • Bags are provided for PMD and residual waste, additional bags can be obtained at cost price.

 

RESERVATION

 • Check-in is from 3 pm, check-out before 11 am.
 • The receipt and return of the keys and/or access codes are arranged between the tenant and the owner. Loss of a key / transmitter will be accompanied by a cost of €80.
 • Free cancellation is possible up to 48 hours after booking, after that the rent is due.
 • A tourist tax must be paid on the spot and amounts to €1.25 per person per night
 • A deposit may be requested and must be paid to confirm the reservation, at least 14 days before check-in. Any damage or other costs resulting from your stay will be deducted from the deposit. The balance will be refunded to you within 14 days of your stay.

 

FIRE SAFETY AND EMERGENCY PROCEDURES

 • The house fire regulations, the position of the emergency exits and fire extinguishers are first checked before the house is put into use.
 • The stairs, corridors and doors must be kept free in order to allow a quick and easy evacuation of the building. Interior doors leading to an emergency exit must not be locked or blocked.
 • Lighting candles in the house is not allowed.
 • The storage and lighting of fireworks is strictly prohibited.
 • Mobile heaters are prohibited.
 • The stove in the living room may not be used.
 • Own electrical appliances must be technically sound and must not overload the electrical installation.
 • There is no fixed telephone in the building, so one must be in possession of a mobile telephone to notify the emergency services in case of emergency.
 • There is a print of the floor plan on which the fire detection, fire extinguishers and emergency exits are listed.

 

EMERGENCY NUMBERS

 • Fire brigade and police 112
 • Technical service alarm system (only if there is no real fire hazard): +32 (0)478 17 55 81 / +32 (0)84 22 32 87
 • Poison control centre +32 (0)70 245.245
 • Burns centre +32 (0)2 268.62.00
 • Hospital CHU UCL Namur – Site Dinant / university medical center, site Dinant: Pont d' Amour 50,5500 Dinant – Tel +32 (0)82 21.24.11
 • Pharmacy: Pharmacie FamiliaPlace Reine Astrid 75500 Dinant – Tel +32 (0)82 061535130

 • Owners Pieter Van Hecke + 32 (0)476 24.76.50 and Karmen Wijnant +32 (0)478 98.93.41

 

________________________________________________________________________________________________________________

Hausordnung und Brandschutz

 

Willkommen in unserem Ferienhaus Huis Vikarti. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! Im Folgenden finden Sie einige Hausregeln, die Sie beachten müssen, sowie nützliche Informationen über die Rettungsdienste.

 

Die Vermietung der Immobilie setzt die Annahme der internen Vorschriften voraus.

 

 • Partys oder Versammlungen sind nicht erlaubt. Im Falle einer Feststellung der Nichteinhaltung behalten wir uns das Recht vor, die Miete mit sofortiger Wirkung zu kündigen, ohne Entschädigung oder Rückerstattung der Mieten.

 • Das Haus ist für bis zu 8 Personen geeignet. Wenn im Haus Gäste wohnen, die nicht gebucht und bezahlt haben, wird der zusätzliche Aufenthalt mit 75 € pro Person und Nacht (bei mindestens 2 Nächten) berechnet.

 • Der Eigentümer ist berechtigt, jeden Aufenthalt zu beenden, wenn die Mieter die Lebensregeln oder die Ruhe der Nachbarn nicht respektieren, dies ohne Rückerstattung der hinterlegten Mietbeträge. Es sollte auch ruhig zwischen 22h und 7h sein.

 • Das Rauchen ist im Haus verboten.

 • Tiere sind im Haus oder auf der Terrasse nicht erlaubt.

 • Bitte bewegen Sie die Möbel nicht und platzieren Sie keine Innenmöbel auf der Terrasse.
 • Bitte ziehen Sie vor dem Betreten des Hauses Ihre (Geh-) Schuhe aus und stellen Sie sie in die Garage

 • Es gibt kostenloses WIFI im Haus, Netzwerkname: vahewij und Passwort huisvikarti

 • Es ist verboten, Fritteusen oder Gourmet-Sets oder ähnliche Geräte zum Brandschutz zu verwenden.
 • Der Ofen ist dekorativ und sollte nicht benutzt werden (Brandschutz!).
 • Bitte zünden Sie keine Kerzen an.

 • Verwenden Sie die Bettwäsche, mit der die Betten bei Ihrer Ankunft gemacht werden, wenn Sie dies nicht tun, werden Reinigungskosten für Kissen, Bettdecken, Matratzen usw. berechnet.

 • Bitte berühren Sie die Kunstwerke nicht.

 • Der Eigentümer kann sein Eigentum jederzeit betreten, um Inneninstallationen, Heizung, Wartung des Hauses und dies ohne die Erlaubnis des Mieters zu überprüfen, jedoch unter Wahrung der Privatsphäre des Mieters.
 • Der Mieter ist während des Aufenthalts in erster Linie für die Immobilie verantwortlich und muss die Mitbewohner über die Regeln informieren.

 • SCHADEN
  • Bitte melden Sie uns Schäden so schnell wie möglich während Ihres Aufenthaltes.
  • Die Mieter haften für Schäden, die von ihnen, Mitmietern oder Gästen verursacht werden. Kosten für diesen Schaden müssen beim Check-out bezahlt werden.
  • Der Eigentümer ist nicht verantwortlich für Unfälle innerhalb oder außerhalb des Ferienhauses, Diebstahl, Verlust oder Beschädigung während oder als Folge Ihres Aufenthalts in unserem Ferienhaus.
  • Der Mieter haftet gesamtschuldnerisch für alle Verluste und / oder Schäden am Ferienhaus, wenn dies auf Handlungen oder Unterlassungen von Ihnen oder von Dritten, die sich mit Ihrer Zustimmung im Haus befinden, zurückzuführen ist.
  • Von Ihnen verursachte Schäden an der Alarm- oder Sicherheitsanlage werden Ihnen ebenfalls immer in Rechnung gestellt, ebenso wie die Eingriffe von technischen Diensten und Sicherheitsdiensten im Falle eines Missbrauchs der Anlagen.

 

UMWELTFREUNDLICH

 • Der Strom, die Heizung und das Wasser für den regelmäßigen Hausgebrauch sind im Mietpreis enthalten, aber wir bitten Sie, sich damit als guter Familienvater auseinanderzusetzen. Das elektrische Aufladen von Autos ist nicht erlaubt oder inbegriffen.

 • Wenn Sie das Haus in der Zwischenzeit verlassen, schließen Sie Fenster und Türen und drehen Sie die Heizung herunter.

 • Wir bitten Sie, alle Abfälle richtig zu sortieren.

 • Glas kann in den dafür vorgesehenen Glasbehältern deponiert werden, die in der Nähe sind: A l'abbaye de Leffe, Près du casino, Avenue Franchet d'Esperey, parking de La Citadelle, RueDu Refuge, Rue Des Perdraux

 • Karton, PMD und Restmüll müssen in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern in der Garage deponiert werden.
 • Bitte werfen Sie keine Abfälle in die Toiletten, noch in die Spüle oder Spülmaschine, um die Rohre nicht zu verstopfen.

 

CHECK-OUT-LISTE (vor 11 Uhr am Abreisetag):

 • Leeren Sie alle Behälter.
 • Schalten Sie alle Lichter aus.
 • Schließen Sie alle Fenster und schließen Sie die Chauffages auf Null
 • Das Geschirr ist fertig und leert die Spülmaschine.
 • Das Haus muss ordentlich hinterlassen werden.
 • Nehmen Sie alles Essen zurück, das Sie mitgebracht haben.
 • Der Kühlschrank sollte bei der Abreise leer und ordentlich sein, ebenso wie der Backofen und die Mikrowelle.
 • Die Toiletten und Bäder müssen in sauberem Zustand hinterlassen werden.
 • Die zusätzlichen Stunden, die aufgrund eines abnormalen Schmutzes oder einer Störung gereinigt werden müssen, werden mit 50 € pro Stunde berechnet.
 • Säcke werden für PMD und Restmüll zur Verfügung gestellt, zusätzliche Säcke können zum Selbstkostenpreis bezogen werden.

 

RESERVIERUNG

 • Check-in ist ab 15 Uhr, Check-out bis 11 Uhr.
 • Der Empfang und die Rückgabe der Schlüssel und/oder Zugangscodes werden zwischen dem Mieter und dem Eigentümer vereinbart. Der Verlust eines Schlüssels / Senders wird mit Kosten von 80 € einhergehen.
 • Eine kostenfreie Stornierung ist bis 48 Stunden nach der Buchung möglich, danach ist die Miete fällig.
 • Eine Kurtaxe muss vor Ort bezahlt werden und beträgt 1,25 € pro Person und Nacht
 • Eine Anzahlung kann verlangt werden und muss mindestens 14 Tage vor dem Check-in zur Bestätigung der Reservierung geleistet werden. Eventuelle Schäden oder andere Kosten, die sich aus Ihrem Aufenthalt ergeben, werden von der Kaution abgezogen. Der Restbetrag wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem Aufenthalt zurückerstattet.

 

BRANDSCHUTZ UND NOTFALLVERFAHREN

 • Die Hausbrandschutzvorschriften, die Position der Notausgänge und Feuerlöscher werden zunächst überprüft, bevor das Haus in Betrieb genommen wird.
 • Die Treppen, Flure und Türen müssen frei gehalten werden, um eine schnelle und einfache Evakuierung des Gebäudes zu ermöglichen. Innentüren, die zu einem Notausgang führen, dürfen nicht verriegelt oder blockiert werden.
 • Das Anzünden von Kerzen im Haus ist nicht erlaubt.
 • Die Lagerung und das Anzünden von Feuerwerkskörpern ist strengstens untersagt.
 • Mobile Heizungen sind verboten.
 • Der Herd im Wohnzimmer darf nicht benutzt werden.
 • Eigene Elektrogeräte müssen technisch einwandfrei sein und dürfen die Elektroinstallation nicht überlasten.
 • Es gibt kein Festnetztelefon im Gebäude, daher muss man im Besitz eines Mobiltelefons sein, um die Notdienste im Notfall zu benachrichtigen.
 • Es gibt einen Druck des Grundrisses, auf dem die Branderkennung, Feuerlöscher und Notausgänge aufgeführt sind.

 

NOTRUFNUMMERN

 • Feuerwehr und Polizei 112
 • Technischer Service Alarmanlage (nur wenn keine wirkliche Brandgefahr besteht): +32 (0)478 17 55 81 / +32 (0)84 22 32 87
 • Giftnotrufzentrale +32 (0)70 245.245
 • Verbrennungszentrum +32 (0)2 268.62.00
 • Krankenhaus CHU UCL Namur – Standort Dinant / Universitätsklinikum, Standort Dinant:Pont d'Amour 50,5500 Dinant – Tel +32 (0)82 21.24.11
 • Apotheke: Pharmacie FamiliaPlace Reine Astrid 75500 Dinant – Tel +32 (0)82 061535130

 • Inhaber Pieter Van Hecke +32(0)476 24.76.50 und Karmen Wijnant +32(0)478 98.93.41